Team BlueFury Player Roster

Rajul Kansara 1880
Amol Kothari 1736
Kuppanda Appaiah 1520
Louis Levene 1979
Harshad Gupta 1804