7 - NVTTC Team ONE 1 - Team Radiant Score
TJ Sawner 2092 Thomas Sampson 1980 3 - 2
Carlos Williams 1983 Gordon Smith 1859 3 - 1
Sanjay Kathuria 2100 Gideon Teitel 1951 3 - 1
TJ Sawner 2092 Gordon Smith 1859 3 - 2
Sanjay Kathuria 2100 Thomas Sampson 1980 3 - 1
Carlos Williams 1983 Gideon Teitel 1951 2 - 3
TJ Sawner 2092 / Jose Ceballos 2100 Gideon Teitel 1951 / Gordon Smith 1859 3 - 0