Team BlueFury Player Roster

Rajul Kansara 1906
Amol Kothari 1787
Kuppanda Appaiah 1567
Louis Levene 1947
Harshad Gupta 1791
Barkha Basnet 1756