6 - MDTTC Veterans 2 - Team BlueFury Score
Brian Riley 1763 Barkha Basnet 1789 2 - 3
Steve Emmons 2026 Kuppanda Appaiah 1686 3 - 0
Bob Slapnik 1756 Rajul Kansara 1775 2 - 3
Brian Riley 1763 Kuppanda Appaiah 1686 3 - 2
Bob Slapnik 1756 Barkha Basnet 1789 3 - 2
Steve Emmons 2026 Rajul Kansara 1775 3 - 0
Bob Slapnik 1756 / Brian Riley 1763 Barkha Basnet 1789 / Rajul Kansara 1775 3 - 2