6 - MDTTC Veterans 2 - Team BlueFury Score
Brian Riley 1764 Barkha Basnet 1830 2 - 3
Steve Emmons 2016 Kuppanda Appaiah 1801 3 - 0
Bob Slapnik 1765 Rajul Kansara 1880 2 - 3
Brian Riley 1764 Kuppanda Appaiah 1801 3 - 2
Bob Slapnik 1765 Barkha Basnet 1830 3 - 2
Steve Emmons 2016 Rajul Kansara 1880 3 - 0
Bob Slapnik 1765 / Brian Riley 1764 Barkha Basnet 1830 / Rajul Kansara 1880 3 - 2