2 - Team BlueFury 6 - HCTTC 2 Score
Rajul Kansara 1880 Steve Liu 1600 3 - 1
Harshad Gupta 1804 Brandon Du 1679 1 - 3
Barkha Basnet 1830 Alex Chen 1818 3 - 1
Rajul Kansara 1880 Brandon Du 1679 1 - 3
Barkha Basnet 1830 Steve Liu 1600 0 - 3
Harshad Gupta 1804 Alex Chen 1818 1 - 3
Barkha Basnet 1830 / Rajul Kansara 1880 Alex Chen 1818 / Brandon Du 1679 1 - 3