2 - Team BlueFury 6 - HCTTC 2 Score
Rajul Kansara 1775 Steve Liu 1722 3 - 1
Harshad Gupta 1771 Brandon Du 1810 1 - 3
Barkha Basnet 1789 Alex Chen 1751 3 - 1
Rajul Kansara 1775 Brandon Du 1810 1 - 3
Barkha Basnet 1789 Steve Liu 1722 0 - 3
Harshad Gupta 1771 Alex Chen 1751 1 - 3
Barkha Basnet 1789 / Rajul Kansara 1775 Alex Chen 1751 / Brandon Du 1810 1 - 3