3 - HWGF TDP 2 5 - NVTTC Team Two Score
Hanfei Hu 1667 Carlos Contreras 1556 0 - 3
Stephanie Zhang 1747 Hui Wang 1570 3 - 0
Kurtus Hsu 1491 Mahmoud Youssef 1639 1 - 3
Hanfei Hu 1667 Hui Wang 1570 0 - 3
Kurtus Hsu 1491 Carlos Contreras 1556 0 - 3
Stephanie Zhang 1747 Mahmoud Youssef 1639 3 - 2
Kurtus Hsu 1491 / Hanfei Hu 1667 Hui Wang 1570 / Mahmoud Youssef 1639 3 - 2