3 - HWGF TDP 2 5 - NVTTC Team Two Score
Hanfei Hu 1798 Carlos Contreras 1629 0 - 3
Stephanie Zhang 1967 Hui Wang 1700 3 - 0
Kurtus Hsu 1449 Mahmoud Youssef 1600 1 - 3
Hanfei Hu 1798 Hui Wang 1700 0 - 3
Kurtus Hsu 1449 Carlos Contreras 1629 0 - 3
Stephanie Zhang 1967 Mahmoud Youssef 1600 3 - 2
Kurtus Hsu 1449 / Hanfei Hu 1798 Hui Wang 1700 / Mahmoud Youssef 1600 3 - 2