Team BlueFury Player Roster

Rajul Kansara 1880
Kuppanda Appaiah 1801
Louis Levene 1944
Harshad Gupta 1804
Barkha Basnet 1830
Edi Wu 1500