Team BlueFury Player Roster

Rajul Kansara 1742
Kuppanda Appaiah 1674
Louis Levene 1944
Harshad Gupta 1767
Barkha Basnet 1783
Edi Wu 1561