HWGF TDP 3 Player Roster

Feng Xue 1250
Jason Liu 1418
Rachel Ku 849
William Wu 1000
Winston Wu 1000