HWGF TDP 3 Player Roster

Feng Xue 1316
Jason Liu 1320
Rachel Ku 853
William Wu 1108
Winston Wu 1052