3 - HCTTC 3 5 - Kelvin Zhou Score
David Guan 1100 Yunyi Ling 1000 3 - 0
Victoria Peng 790 Charlie Lapkoff 858 1 - 3
Austin Zhang 900 Kelvin Zhou 1213 0 - 3
David Guan 1100 Charlie Lapkoff 858 3 - 1
Austin Zhang 900 Yunyi Ling 1000 0 - 3
Victoria Peng 790 Kelvin Zhou 1213 0 - 3
David Guan 1100 / Victoria Peng 790 Kelvin Zhou 1213 / Charlie Lapkoff 858 3 - 0