3 - HCTTC 3 5 - Kelvin Zhou Score
David Guan 1187 Yunyi Ling 1134 3 - 0
Victoria Peng 685 Charlie Lapkoff 866 1 - 3
Austin Zhang 888 Kelvin Zhou 1204 0 - 3
David Guan 1187 Charlie Lapkoff 866 3 - 1
Austin Zhang 888 Yunyi Ling 1134 0 - 3
Victoria Peng 685 Kelvin Zhou 1204 0 - 3
David Guan 1187 / Victoria Peng 685 Kelvin Zhou 1204 / Charlie Lapkoff 866 3 - 0