1 - UMD HWGF 7 - Pelotita Score
Rui Xu 2274 Boyang Shao 2306 3 - 2
Ke Lan Allen Lin 2245 0 - 3
Zhenning Li Joshua Tran 0 - 3
Rui Xu 2274 Allen Lin 2245 1 - 3
Zhenning Li Boyang Shao 2306 0 - 3
Ke Lan Joshua Tran 0 - 3
Ke Lan / Rui Xu 2274 Allen Lin 2245 / Boyang Shao 2306 0 - 3