1 - UMD HWGF 7 - Pelotita Score
Rui Xu 2322 Boyang Shao 2417 3 - 2
Ke Lan 1800 Allen Lin 2243 0 - 3
Zhenning Li 1900 Joshua Tran 2248 0 - 3
Rui Xu 2322 Allen Lin 2243 1 - 3
Zhenning Li 1900 Boyang Shao 2417 0 - 3
Ke Lan 1800 Joshua Tran 2248 0 - 3
Ke Lan 1800 / Rui Xu 2322 Allen Lin 2243 / Boyang Shao 2417 0 - 3