2 - HCTTC 2 6 - HWGF TDP 2 Score
Di Wu 1216 Todd Klinger 1707 0 - 3
Jonathan Cai 1785 Hanfei Hu 1828 2 - 3
Wanlong Zhou 2000 Kurtus Hsu 1745 3 - 0
Di Wu 1216 Hanfei Hu 1828 0 - 3
Wanlong Zhou 2000 Todd Klinger 1707 0 - 3
Jonathan Cai 1785 Kurtus Hsu 1745 3 - 0
Di Wu 1216 / Jonathan Cai 1785 Todd Klinger 1707 / Kurtus Hsu 1745 2 - 3