Team BlueFury Player Roster

Rajul Kansara 1891
Kuppanda Appaiah 1799
Louis Levene 2039
Harshad Gupta 1805
Barkha Basnet 1856
Edi Wu 1500