Team BlueFury Player Roster

Rajul Kansara 1901
Kuppanda Appaiah 1858
Louis Levene 2039
Harshad Gupta 1768
Barkha Basnet 1903
Edi Wu 1500