HWGF TDP 4 Player Roster

Kenneth Liu 696
Hanrong Hu 515
Lin Zheng 686
Benjamin Zhang 589