The Lincredibles Player Roster

Allen Lin 2243
Xiaotian Lu 2074
Boyang Shao 2417
Joshua Tran 2212