Team BlueFury Player Roster

Rajul Kansara 1892
Kuppanda Appaiah 1839
Harshad Gupta 1805
Barkha Basnet 1903
Vikram Boppudi 1900
Chandra Bitra 1927