Team BlueFury Player Roster

Rajul Kansara 1899
Kuppanda Appaiah 1826
Harshad Gupta 1780
Barkha Basnet 1870
Vikram Boppudi 1900
Chandra Bitra 1936