HWGF TDP 5 Player Roster

Kenneth Liu 698
Lin Zheng 775
Gloria Jeng 842